Skip to main content

Platforma për qasje në dokumente publike

Ligji për Qasje në Dokumente Publike e garanton të drejtën e secilit person, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje në dokumentet publike, të prodhuara, pranuara, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike.

Kërko qasje në dokumete publike

Kërkoni nga cilido institucion publik çfarëdo dokumenti publik që është me interes për ju e që institucioni përkatës e posedon.

Institucioni publik detyrohet që brenda afatit prej 7 ditëve, apo 15 ditëve nëse njofton se ka nevojë për kohë shtesë, të nxjerr vendim për lejim e qasjes në dokumentin e kërkuar, ose të arsyetoj refuzimin e plotë apo të pjesshëm. Nëse kërkohet informacion që është i rëndësishëm për mbrojtjen e jetës ose lirisë së një personi, ose për shëndetin e popullatës dhe mbrojtjen e mjedisit, përgjigjja detyrohet të kthehet në një afat prej 48 orësh.
Nëse nuk e posedon dokumentin e kërkuar, duhet të udhëzojë parashtruesin se ku mund të drejtohet, apo nëse refuzohet, duhet të informojë lidhur me mjetet e ankimit.

Ankohu

Ankohuni në rast të heshtjes ose mospërgjigjjes të institucionit publik brenda afatit të caktuar me ligj.

Paraqitja e ankesës mund të bëhet brenda afatit prej 15 ditëve nga dita kur institucioni publik ka refuzuar në tërësi apo pjesërisht kërkesën, apo edhe kur ka heshtur dhe nuk ka dhënë përgjigje.