Skip to main content

Zgjedh Institucionin

Ligji për Qasje në Dokumente Publike e garanton të drejtën e secilit person, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje në dokumentet publike, të prodhuara, pranuara, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike.

Institucion publik

Institucion i pavarur