Skip to main content

PLATFORMA ZA PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

Zakon o pristupu javnim dokumentima garantuje pravo svakom licu, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, da ima pristup javnim dokumentima koje proizvode, prihvataju, čuvaju ili kontrolišu od strane javnih ustanova.

Tražite pristup javnim dokumentima

Tražite od bilo koje javne ustanove bilo koju javnu ispravu koja vas interesuje i koju relevantna ustanova poseduje.

Javna ustanova je dužna da u roku od 7 dana, odnosno 15 dana ako saopšti da joj je potrebno dodatno vreme, donese rešenje o dozvoli uvida u traženi dokument, odnosno da obrazloži potpuno ili delimično odbijanje zahteva. Ako se traže informacije koje su važne za zaštitu života ili slobode čoveka, ili za zdravlje stanovništva i zaštitu životne sredine, odgovor se mora vratiti u roku od 48 sati.
Ako nema traženi dokument, mora uputiti podnosioca zahteva gde može da ide, ili ako je odbijen, mora obavestiti o načinu žalbe.

Žalite se

Žalite se u slučaju ćutanja ili neodaziva javne ustanove u zakonom utvrđenom roku.

Žalba se može podneti u roku od 15 dana od dana kada je javna ustanova u celini ili delimično odbila zahtev, ili čak i kada je prećutala i nije dala odgovor.