Skip to main content

Kërko qasje në dokumente publike

Ligji për Qasje në Dokumente Publike e garanton të drejtën e secilit person, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje në dokumentet publike, të prodhuara, pranuara, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike.

    Shënoni përshkrimi e dokumentit/eve që kërkoni tek numrat 1. 2. 3. Pjesën e tekstit të shenuar më poshtë përdoreni si shabllon për të parashtruar kërkesën tuaj.