Skip to main content

Faleminderit

Kërkesa juaj është dërguar!

Gjithashtu kërkesa e njejte ju dërgohet si kopje ne emailin me të cilin është parashtru kerkesa.

Institucioni publik detyrohet që brenda afatit prej 7 ditëve, apo 15 ditëve nëse njofton se ka nevojë për kohë shtesë, të nxjerr vendim për lejim e qasjes në dokumentin e kërkuar, ose të arsyetoj refuzimin e plotë apo të pjesshëm. Nëse kërkohet informacion që është i rëndësishëm për mbrojtjen e jetës ose lirisë së një personi, ose për shëndetin e popullatës dhe mbrojtjen e mjedisit, përgjigjja detyrohet të kthehet në një afat prej 48 orësh.

Nëse nuk e posedon dokumentin e kërkuar, duhet të udhëzojë parashtruesin se ku mund të drejtohet, apo nëse refuzohet, duhet të informojë lidhur me mjetet e ankimit.